Početak>Vi o samorazvoju>Zakoni i Razumijevanje

Zakoni i Razumijevanje

Autor: BhairavaDeva
Kategorija: Vi o samorazvoju
Objavljeno: 12-04-2011 u 06:01
Broj citanja: 3753
Broj aplauza: 716 (aplaudirajte ako vam se svidja ovaj tekst)

Prije no što se uđe u bilo kakvo razumijevanje funkcionisanja čovjeka, moramo znati osnove na kojima se zasniva samo funkcionisanje onog što nazivamo svijest o sebi ili samosvijest. Ovdje ne govorim o stanju Budnosti i Svjesnosti o samom Sebi kao nezavisnom Entitetu koji nije podložan bilo kakvim rekacijama na spoljašnjo-unutrašnje impulse, već o samosvijesti koju kao ljudi imamo samu po sebi, s kojom se rađamo, živimo i umiremo.

Filozofija Tantričkih učenja predstavlja razvoj Svijesti pod raznim imenima koji su u današnje vrijeme poprilično nerazumljivi jer je odavno zaboravljeno značenje riječi kojima su se Majstori izražavali, s jedne strana a sa druge strane, ako ne postoji dovoljno Budna Svijest koja bi održavala ovo znanje kada se jednom „ispolji“ iz Budnog Centra dolazi do devijacije koju bi mogao nazvati Involutivnim Uticajem (ovdje koristim riječ Involucija u smislu kretanja od Izvora ka periferiji) i koja nosi sa sobom degradaciju Izvorne Ideje koja je proistekla iz Razumijevanja same Prirode Čovjeka i Univerzuma. Svaka Ideja koja je iznesena u polje određenog uticaja podložna je djelovanju Sila i Zakona koji imaju tandenciju da tu Ideju razlože na sitnije fragmente i tako dalje u daljnjem djelovanju Sila i Zakona. Ako to dijelovanje Sila i Zakona nije ispunjeno Svjesnom Intencijom čiji je centar u Svijesti o Sebi i koji se temelji na Znanju o Sebi i Univerzumu, ti fragmenti i Ideje dobijaju uticaj koji u sebi nosi degradirajuću silu i zakone i samim tim te Ideje i fragmenti postaju magnetske sile koje vode ka degradaciji a ne Evoluciji. Tj. njihov smijer kretanja postaje suprotan od kretanja ka Izvoru ili Evoluciji, te svako ko dođe u doticaj sa tim idejama a nema u sebi razvijen Magetski Centar ili Kristalizovano Biće zadobija smijer kretanja od Evolucije, tj. smijer degradacije i umjesto da se razvija pod uticajem Ideja koja u sebi sadrže Evolutivne Utiske, on se kreće u smijeru degradacije a da to i ne zna niti može da percepira.

Stoga, sve Ideje kojima se koristimo u svom Evolutivnom razvoju, ako ne dolaze od Ezoteričnih Ideja i Centara imaju tandenciju da nas vuku u smijeru kretanja koji zavisi od kvalitete centra ili učenja iz kojeg dolaze.

Npr: Ako određene Ideje koje čovjek nalazi na svom Spiritualnom razvoju nisu proistekle od Ispravnog Centra ili čovjeka koji ima izgrađeno Biće (na ispravnoj Kristalizaciji – što jasno govori kakav je to čovvjek) te ideje više nisu pod uticajem Evolutivnih Zakona i u sebi sadrže sjeme pogrešnih ideja i fragmenata koje dalje uzrokuju degradaciju onog koji ih koristi, bio taj čovjek izvor tih ideja ili to bio čovjek koji koristi te ideje u svom Spiritualnom razvoju. Od tuda dolazi upravo sva degradacija na Spiritualnim Putevima koji trenutno postoje oko nas na ovoj planeti.
Obično spiritualni tragalac pokušava da se orijentiše putem upoređivanja sa poznatim o nekim Ezoteričnim Idejema te na taj način pokušava da razluči da li su te Ideje ispravne ili nisu. No, to je jedan veoma jalov način upoređivanja jer o Idejama koje izlaze iz ispravnih Ezoteričnih Centara on ne može da sudi jer ih ne poznaje, a upoređivanje sa poznatim stvarima ili idejama s kojima je okružen vodi samo ka degradaciji, sem u koliko to s čim upoređujemo nije isto tako proizvod Ezoteričnog Centra, i Kristalizovane Svijesti.
Tragalac pokušava da o nekom Putu i samim tim Idejama koji taj Put zastupa sudi pomoću nepotpunog znanja i informacija koje ima ili pomoću ideja i informacija koje je on vremenom izgradio u sebi, što može biti ispravno, ali također i ne mora. No, sam nema načina da razluči da li su njegove ideje koje zastupa ispravne ili ne. No, ovo je malo komplikovanija struktura za pojasniti u nekom tekstu, stoga ćemo se samo nje malo dotaknuti i neću se previše upuštati u nju. Svako ima pravo da misli da je na pravom Putu koji vodi ka Kristalizaciji i Rođenju Bića.

Čovjek je jedna vrsta magneta koji sebi privlači određene uticaje koji su u skladu sa kvalitetom i snagom samog magneta, dok druge uticaje odbija kao uticaje koji su u suprotnosi sa njegovom kvalitetom. Samim tim, svaki čovjek upravo privlači sve ono što je u srazmjeru sa njegovom vlastitom Kvalitetom a sve ostalo odbacuje ili karakteriše kao nepoželjno ili pogrešno.
Ono što je tu bitno jeste način kako sve to nastaje i način kako možemo da utičemo na ishod Puta na kojem se nalazimo, upotrebljavajući trenutnu Kristalizaciju koju imamo kako bismo se kretali ka onom što mislimo da je naš Unutrašnji razvoj u skladu sa idejama Ezoteričnog razvoja.

Mi, prosto, nemamo niti jednu čistu Ideju o bilo čemu jer sve na čemu baziramo svoje znanje ili informacije jeste upoređivanje sa već formiranim fragmentima koji su nastali odgojem, uticajem raznih autoriteta, djelovanjem sila i zakona oko nas, uticajem Zakona mjesta na kojem se nalazimo, djelovanjem okruženja i unutrašnjim rekacijama na sve ovo. Stoga, ideja da mi nemamo sebe, je sasvim ispravna ako je sagledamo na ovaj način. No, to nas upravo može motivisati na kretanje u pravsu zadobijanja Sebe, ako na ispravan način shvatimo djelovanje Zakona i Sila unutar i oko nas.
Primjera radi: Svi imamo određene ideja o Ljubavi koje su izgrađene na fragmentima gore pomenutih uticaja kroz naš život. Samim tim svako od nas traži nešto što nazivamo zajedničim imenom “ljubav”. No, ta se “ljubav” kod nas svakog razlikuje do najsitnijih detalja. Upravo pomoću toga nerazumijevanja samih sebe i onog što nas gradi, mi privlačimo uticaje koji odgovaraju našem razumijevanju “ljubavi”. Što u naše polje dovodi razne ideje, ideologije, učenja i slično koji vibriraju u skladu sa nama samima. Stoga, svaki čovjek ima svoje viđenje “ljubavi” i u skladu sa tim on kao magnet privlači ljude, situacije, ideje, ideologije, učenja koja odgovaraju vibraciji koju on sam proizvodi.
No, to bi bilo isuviše jednostavno da tu ne postoji i suprotnost tog djelovanja. Ta suprotnost kaže: “Čovjek je izgrađen od uticaja koji su u njega ugrađeni i sam sebe ne poznaje, te sve što ima on smatra svojim i samim tim podržava Sliku koju ima o sebi”.
Čovjek nema znanje o Sebi, već Sliku o Sebi koju izgrađuje i održava u svakom momentu, u svakoj sekundi i upravo ta slika koju ima utiče na Stvarnost da mu se ona predstavlja u skladu sa Slikom koju ima. To bi se moglo predstaviti sa trećim Njutnovim Zakonom Akcije i Reakcije ili kako je to poznato u Tantri, Zakonom Karme.
Sve što smo mi sada, izvan bilo koje metafizičke ideje, jeste upravo taj Zakon Akcije i Reakcije, tj. Zakon Karme. Problem nastaje u nerazumijevanju tog Zakona i same riječi koja imenuje taj Zakon. Mi prosto ne znamo što to znači, ali zato imamo mnoštvo učenja koja nam govore o Zakonu Karme kao o nečem što jako dobro poznajemo i što određuje to što jesmo u ovom trenutku.

Sa Ezoteričnog stajališta, Zakon Karme je veoma jasan i odnosi se na međusobno djelovanja određenih Sila i Zakona koji nemaju apsolutno ništa zajedničko za našim idejema i Slikom o sebi koju imamo i koju mnoga učenja podržavaju. Prvo i osnovno, čovjek je proizvod Zakona Karme, baš takav kakav jeste i svaka riječ, misao, tzv. djelovanje na bilo kojem nivou jeste proizvod toga Zakona. Osjećaj “ja” koji imamo daje nam ideju da iza toga svega stojimo mi kao jedinstvene jedinke. A ono što ne znamo da je čak i taj osjećaj “ja” upravo proizvod Zakona Karme. Otuda ono što Majstori govore da mi nemamo sposobnost djelovanja jer djelovanje znači da smo oslobođeni tog Zakona na nivou na kojem se nalazimo i da smo pod Zakonima koji su iznad tog nivoa. A da bi se to desilo mi moramo imati Kristalizaciju određenog višeg nivoa koja nas oslobađa djelovanja nižih nivoa, što nam omogućava djelovanje na tim nižim nivoima. S jedne strane ovo je iznimno komlikovano, a s druge strane iznimno jednostavno. Sve zavisi na koji način smo mi sami izgrađeni te da li imamo samo sliku o sebi ili jasno Znanje o tome što Jesmo. Na sve se može uticati, ali moramo znati na koji način i u kojem smijeru. Sljepo “djelovanje” je put do pakla a ne put do Besmrtnosti, Kristalizacije Bića, Evolucije.
Upravo to je problem današnje spiritualnosti jer NIKO ne razumije zašto ona postoji niti koji su joj ciljevi u generalnom cilju Ezoteričnih Učenja te koje ona mjesto zauzima u tom poretku pored ostalih Učenja. Svi, ali apsolutno svi, koristimo iste ideje i učenja, ali svako na različitom nivou.
Često vidimo u svakodnevnim spiritualnim grupama kako se pojedinci ili čak i cijele grupe koriste i oslanjaju na Ideje koje su proistakle iz Ezoteričnog Centra sa potpuno pogrešnom upotrebom, informacijama i znanjem o njima. Kad to kažem mislim da onaj koji ih koristi nema ni približnu ideju što to znači, sem da je to nešto spiritualno, a opet što odgovara njegovom pojmu spiritualnosti.
Upravo zbog toga imamo mnoštvo primjera u svim tim spiritualnim grupama da se oni sami ne mogu pridržavati određenih ideja koje propagiraju. Ne zato što su te ideje pogrešne ili ispravne, već zato što one ne odgovaraju određenim nivoima Vibracije i Zakonima koji vladaju na tom nivou. Sada neću ulaziti u te ideje koje pominjem, jer svako ko ima malo mozga u glavi može da ih vidi i skuži da nešto nije u redu.

Samim tim, moramo znati, da svaka ideja sa sobom povlači određenu Vibraciju na kojoj djeluje, što znači da ta Vibracija ima tačno određen raspon djelovanja (mogao bih reči, matematički proračunat) te da u “nižim” ravnima ta ideja poprima Vibracije koje su u skladu sa tom ravni i Zakonima koji djeluju na njoj. Ukoliko ta Ideja ne dođe na “podložno tlo” sjeme neće biti razvijeno ili se neće razvijati u pravcu u kojem bi trebalo da se razvija i u kojem je prvobitno zamišljena, već će onoga koji se koristi tom Idejom odvesti u sasvim drugačijem pravcu koji će biti dijametralno suprotan pravcu djelovanja te prvobitne Ideje, što vodi ka degradaciji a ne Evoluciji Svijesti.
Stoga, sve Ezoterične Grupe zahtjevaju od svojih Učenika da ne raspravljaju o nekim određenim Idejema sve dok ne razumiju osnovu koja stoji iza te ideje. Ukoliko dođe do rasprave, širenja, djeljenja i daljnje upotrebe određene Ideje a ne postoji tačno određen Temelj za Razumijevanje te Ideje, ono s čim se suočava određena grupa ili Učenik jeste degradacija i pogrešna upotreba Ideja što vodi suprotno od Cilja Ezoteričnog Rada.

Na primjeru sa Zakonom Karme:
Ako Učenik ne razumije što sve stoji u podlozi tog Zakona i sam nije dobro upoznat sa tim Zakonom i Temeljom na koji se oslanja, sve ideje koje će Učenik imati vodiće degradaciji samog Učenika ali i svega ostalog što on kasnije nadodaje na pogrešno kristalizovanu Ideju.
Prosto poznavanje riječi tipa Vasana i Samskara, neće objasniti ideju Karme jer UČENIK NE POZNAJE što to znači na jasnom i preciznom primjeru koji proističe iz njegovog života. Samim tim, ako smo dovoljno kritični i pogledmo oko sebe, primjetićemo koliko su te riječi u upotrebi i analizom, koja se znasniva na jasnom znanju i poznavanju tog Zakona, možemo primjetiti koliko su mnoga učenja zastranila, a samim tim koliko su učenici tih učenja izgrađeni na pogrešnim idejama (pogrešnoj kristalizaciji). I manje više tu nema pomoći, sve dok se Ideje koje zastupaju ne razumiju u ispravnom svijetlu ili dok učenik ne dobije novu šansu, tj. novi život (u većini slučajeva) koji će možda imati Ispravno Sjeme koje će ga dovesti do kreiranja novih Vasana i Samskara i samim tim do Karmičkog Uticaja koji će ga dovesti do ponovnog sazrijevanja Ideja tj. nove Kristalizacije na ispravnim temeljima.

Primjera radi:
Žena ili muškarac koji ima tandenciju privlačenja “pogrešnih partnera” neće moći riješiti “problem” sve do trenutka u kojem će shvatiti na čemu se to djelovanje temelji. Tj. sve dok ne shvati da je problem u njemu, a ne u “pogrešnom partneru”. Što će tu osobu dovesti do jedne nove dimenzije (ali još uvijek ne i do riješavanja “problema”) u kojoj će taj osoba početi obraćati pažnju na svoje Ideje koje imao o muškarcima ili ženama. Kada krene u obraćanje pažnje na te fragmente i ideje koje ima tada će se suočiti sa mnogo širom slikom, tj. upašće u “zonu sumraka” tj. određenih djelovanja Zakona u njegovom životu koji su tu osobu uopšte doveli do tih ideja koje ima o muškarcima i ženama. Tek kada sagleda te fragmente Ideja koje ima o partneru, životu i njemu samom, on zadobija mogućnost određene promjene koja će usljediti i koja će voditi “ispravnom izboru partnera”, a opet ta promjena je pod uticajem, sada mlo drugačijih djelovanja Zakona.

Ili:
Ako čovjek ima tandenciju da privlači određene situacije u kojima se nalazi i primjeti da on sam privlači te situacije on mora sagledati sve uzroke koji utiču na to zašto on privlači određene situacije u svoje polje života. Kada sagleda te uzroke koji djeluju u njegovom slučaju, on zadobija mogućnost da ih mjenja (ovo je uslovno rečeno) tj. njemu se omogućuje da promjeni Patern ili Uzrok na određenom nivou koji će dovesti do promjene situacije i samim tim kvaliteta njegovog života.
To sagledavanje Paterna po kojem čovjek “djeluje” traži od njega da se suoči sa samim sobom te da kritički sagleda sve što čini i što je vezano sa određenim Uzrokom. No, sada on već ima mogućnost, tj. Sjeme buduće promjene, i pravilnom upotrebom tog Sjemena, pod pravilnim Uticajem, on zadobija mogućnost promjene Uzroka, koji opet ima svoje Zakone i svoja djelovanja. Ali njega miče iz situacija koje nisu dobre za njegov razvoj.

U skladu sa gore pomenutim Zakonima i djelovanjima tih Zakona na ovu ravan, iz Ezoteričnih Centara su usmjerene razne tehnike, Učenja i Ideje koje imaju za cilj djelovanje na Učenika te pomoću tih djelovanja pokušavaju da promjene određeni obrazac pod kojim Učenik živi i “djeluje” tj. pravilno rečeno Reaguje.

(Morate mi oprostiti što ovako dugo opisujem, jer što više ulazim u ovu temu to dublje ulazim u “zečiju rupu” i ovo što opisujem sve se više i više širi i produbljuje a pokušavam da što sažetije pojasnim cijelu igru Ideja i Zakona iza ovoga. Bukvalno bi se moglo napisati nekoliko knjiga samo o ovoj Ideji i njenoj primjeni i samim tim njenom djelovanju. Polje djelovanja ovog je strahovito široko i duboko u isto vrijeme i imam osjećaj da ako ne pojasnim na pravi način u vama će izazvati masu asocijacija koje će ići u određenom smjeru koji će vas udaljiti od određenih segmenata koji su potrebni za razumijevanje ovih Zakona i samim tim njihove primjene u vašem životu.)

Uzmimo u razmatranje Vrline koje se pominju u svim Učenjima i koji su temelj na koji se oslanjaju Učenja. Svi ih doživljavamo kao neku vrstu usmjerivača u svom razvoju. Ono što većina radi jeste IMITACIJA tih ideja. A pod Imitacijom mislim bilo kakvo imitiranje, ponavljanje, korištenje bez Ispravnog Razumijevanja tog što se koristi. Imitacija je najniži način Učenja. Ali bilo bi pogrešno reći da i to nije Učenje. To također jeste Učenje, ali najsporiji dio Učenja.
No, uzmimo sada ideju Vrlina kako bi pojasnili djelovanje Zakona Karme i ostalih Zakona koji djeluju na ovom našem nivou življenja.
Čovjek, u ovom trenutku, je skup različitih Zakona i Sila koji djeluju u njemu i koji odgovaraju ovom nivou Vibracije na kojem živimo. To bi svakodnevnim riječnikom mogli reći da je čovjek skup dobra i zla, tj. vrlina i mana ako to posmatramo sa ličnog stanovišta kao i sve u svom životu. Te “vrline i mane” ili “dobro i zlo” su upravo djelovanje Zakona i Sila na ovom niovu našeg razvoja, ni one nemaju ništa lično i personalno sa nama samima, mi ih tako samo doživljavamo, a to sam gore pojasnio.
Ta djelovanja Zakona i Sila u našem slučaju doveli su nas do ovog trenutka u kojem postojimo i imamo neka tzv. spiritualna interesovanja. Ta spiritualna interesovanja bi mogli pojasniti sa znatiželjom o tome odakle potičemo, kamo idemo, ko i što smo, i slično. Na ta pitanja dobijamo odgovore koje prihvatamo opet u srazmjeru sa određenim djelovanjima Zakona i Sila u nama.
No, tu se ne može niti smije zaustaviti. I tu nastupaju Ezoterična Učenja koja nam davaju određene Informacije i Znanja koja imaju za cilj usmjeriti nas ka određenom kretanju u pravcu Evolucije.
Upravo jedan vid tog usmjeravanja su inzisitranje Učenja na određenim Vrlinama koje moramo izgraditi. Ali bez razumijevanja zbog čega je to potrebno, kao što je slučaj u svim spiritualnim učenjima, nećemo se pokrenuti dovoljno brzo u tom određenom pravcu, ili drugim riječima postoji mogućnost koja stoji u suprotnosti, u skladu sa Zakonima, koji nas vuku ka dole (gravitacioni uticaji) tj. vuku nas ka degradaciji, jer još uvijek u sebi nemamo izgrađen Magnetski Centar koji se temelji na temelju Ispravnog Znanja i Ispravnoj Kristalizaciji Svijesti (sjetite se rekli smo da Magnetski Centar može biti izgrađen u ispravnom smijeru ili pogrešnom smijeru).
“Djelovanje” u skladu izgrađivanja određenih Vrlina u nama stvara tj. otvara mogućnost djelovanja određenih Zakona i Sila koje nisu “od ovoga svijeta” već potiču iz mnogo viših Vibracija i samim tim nose Sjeme tih Vibracija koje nam omogućuju Evolutivno kretanje.
Tandencija razvoja u skladu sa Vrlinama u nama stvara određeni Magnetski Uticaj koji privlači dublje djelovanje tih Vibracija, što se očituje našim dubljim ili većim interesovanjem i usmjeravanjem ka “ispravnom ponašanju” tj. izgrađivanju određene Ličnosti koja je u skladu sa Ezoteričnim Idejama i kretanjem ka Bogu, Postojanju, Istinskom Biću.. kako želite to nazvati.
Upravo to inzistiranje na tim Vrlinama u nama stvara određene Utiske koji u doticaju sa sviješću o sebi stvaraju Vasane, koje vremenom se nakupljaju i to nazivamo Samskarama. Tandencija Samskara jeste ispoljenje što stvara Karmički uticaj. Taj Karmički uticaj privlači određene Vibracije u skladu sa Karmom koju imamo, tj. kreiraju u nama određene fragmente koje prepoznajemo kao sebe, ili ličnost. Koja u skladu, opet sa Zakonima, kreira situacije koje ćemo susretati u svom ljudskom životu.
Tako se u nama polako razvija dublja interesovanja za spiritualnost i nešto što nazivamo pod tim imenom, i mi krećemo na Put ka Samom Sebi ili Bogu, ili Postojanju..
Kako u nama ima više te vrste Uticaja naša intereseovanja se oblikuju u skladu sa tim i mi razvijamo Vrline koje postaju dio nas, tj. mi smo te Vrline, Kvalitete i nosimo ih u svojoj Suštini, iz života u život. No, pogrešno je mišljenje da je to stalno i da to ne možemo izgubiti. To je podložno degradaciji kao i sve ostalo, sve do određenog nivoa koji neki nazivaju Probuđenjem, ili novim Rođenjem, što u biti označava Besmrtnost ili izgradnju Kauzalnog tijela.
Ako na ipravan način Razumijemo potrebu Vrlina, a ne da ih sljepo sljedimo, shvatićemo kako sve to djeluje u nama i koji je cilj mnogih Znanja i Informacija koje dobijamo kroz Spiritualnost. Upravo je cilj tih Učenja stvoriti u nama određeni Magnetski Centar koji će privlačiti određenu vrstu Uticaja, tj. određene Zakona i Sile koje će nam omogućiti Evolutivni Razvoj.
U skladu sa temom, ta Učenja imaju za cilj stvoriti određene Vasane koje će stvoriti Samskare koje će na kraju dovesti do Karmičkog ispoljavanja tj. djelovanja Zakona Karme koji ima za cilj, u ovom slučaju, da nas usmjeri da dubljem i intezivnijem interesovanju ka Evolutivnom razviju.

Ono s čim se Učenja suočavaju jeste kako prekinuti tandenciju degradacije koja je pristuna u svakom čovjeku, ili šire rečno u svakom dijelu Univerzuma. I upravo zbog toga “smišljena” su mnoga učenja, religije, spiritualnosti kako bi jasnim i preciznim djelovanjem preokrenula i naposljetku usmjerila čovjeka ka Evolutivnom kretanju. Njihov cilj nije ponavljanje citata, ideja, ili ko zna čega bez znanja o tome što to znači, već iskorištavanja radi prekida djelovanja određenih Involutivnih Zakona.
Ako ste ovo razumjeli, onda ste do sada trebali steći ispravniju sliku o tome koliko su štetna određena Učenja koja postoje oko nas i koja zapravo imaju tandenciju pogrešnog usmjeravanja Učenika ka degradaciji a ne razvoju. Među Tantricima ta učenja se zovu Crna učenja a učitelji na tim putevima nazivaju se Crni gurui. A svijet, u ovom trenutku, ispunjen je tim učenjima i učiteljima, bilo oni svjesni toga ili ne. Ovo “svjesni ili nesvjesni” morate razumjeti opet u skladu sa Zakonima, i nema ništa lično ni sa vama ni sa njima.
To što neko učenje govori o bogu, ljubavi ili ko zna čemu, tako primamljivom nama, ne znači da je ono usmjereno ka Evolutivnom razvoju. A to je ono što većina ne razumije. Ona mogu da koriste ideje Ezoteričnih Učenja ali sama ne moraju da zadovoljavaju potreban kvalitet ili imaju namjeru ka Evolutivnom kretanju. Da je suprotno, sada bi svijet bio ispunjen Majstorima i strahovito jakim i brzim učenjima i samim tim ne bi bio ovakav kakav je u ovom trenutku. No, sve to odgovara upravo onoj Ezoteričnoj krilatici: “Sve je u savršenom redu takvo kakvo je.”
Ali to nema ni približno sličnu ikonotaciju kakvom nam je predstavljeno. A predstavljeno nam je gomilom infatilnih likova koji su naučili tu krilaticu u uz infatilni smiješak je izgovaraju kako bi izrazili svoju probuđenost. Vjerujte mi, poznajem ih na desetine.
Ova krilatica ne znači da je sve savrešno i da tako treba biti. Ona ima sasvim drugačije značenje koje nije ni malo fino i ohrabrujuće i govori u skladu sa Zakonima i Vibracijom koja trenutno vlada. Što znači da ako sve ide u p.m. to je sasvim u redu sa stanovišta Zakona i Vibracije (jer ona nisu ni malo lična), a ne da tako treba biti i da je to tako poželjno. Ona govori o tome da su Zakoni Vibracije u skladu jedni sa drugim bez obzira u kojem smijeru se oni kretali, tj. da nešto što je “dobro” ne može privući nešto što je “loše” ako u sebi nije krilo određeno Sjeme lošega, kao i obrnuto. Recimo, simbol Yin-Yanga pokazuje, pored ostalih znanja uključenih u taj simbol, upravo to što je ovim Citatom izrečeno.

Određene tehnike koje su u upotrebi i koje su isto date iz Ezoteričnih Centara, sem ukoliko nisu smišljena iz nekih drugih centara, isto tako imaju namjeru da djeluju na određene uticaje, utiske, grupacije utisaka i Karmičke Zakone u nama.

Evo jedan primjer:
Postoji niz tehnika Meditacije koje su u upotrebi. Jedna od njih je sabranost na dah. Kao jedan vid malo “lakših” tehnika, tj. tehnika koje mogu da upotrebljavaju svi ljudi bez nekih većih posljedica ili štetnih dejstava, koja nastaju ukoliko sistem Uma nije dovoljno pročišćen i pripremljen.
Ta tehnika radi na određenom principu djelovanja koji je manje više svima pozat, ali ne do kraja razumljen. Koncentracijom na Dah vi isključujete, a samim tim i vi se sami isključujete, iz djelovanja određenih Zakona koja djeluju u svakom trenutku na naš Um. Tj. Sabranošću vi usmjeravate Svijest i Um ne jedan određeni segment koji po sebi isključuje djelovanje ostalih segmeneta, a između ostalog to i jeste cilj djelovanja te tehnike. Kako je Um oslobođen viška Uticaja, sem onih najjačih koji su već Karmički izraz vas samih, vi ulazite u zonu Levitacionig Uticaja tj. djelujete na svoj Um tako da on ne skuplja dodatne utiske i uticaje u tom nekom vremenskom roku u kojem radite tehniku. Pomoću toga, tj. svakodnevne upotrebe te tehnike, vi smanjujete Uticaj negativnog ili Gravitacionog zamaha ili Zakona što dovodi do izgradnje određenog Magnetskog Centra i u vama se formira “navika” da manje propuštate Uticaje i Utiske unutar svakodnevnog života koji ste prije propuštali. Na taj način ta tehnika pomaže da na vas ne djeluje više toliko Zakona i Uticaja koji su prije djelovali što vas stavlja u mnogo bolji položaj nego prije. Što samim tim dovodi do pojavljivanja nekih drugih, više Levitacionih Uticaja, na vas i vaš život. Naravno, sve te tehnike dolaze sa još jednim “upustvom za upotrebu” a to je kompletna Filozofija Učenja koje upotrebljava određene tehnike. No, nemojte ovdje brkati infatilnu filozofiju koja je u upotrebi oko nas a kojoj je bitnije filozofirati o tome zašto je neka boja kamena drugačija od boje drugog kamena ili zašto određena slova imaju takav izgled a ne neki drugačiji. To je produkt destruktivnog Uma i samim tim nema nikakvo značenje sem da vas dodatno zbuni. Kada kažem Filozofija mislim na sisteme koji govore u Evolutivnim Uticajima ili Levitacionim Uticajima čiji je cilj Razvoj čovjeka u smjeru Evolutivnog Zakona, tj. ka usavršavanju samog čovjeka kroz primjenu i praktičnu upotrebu.
Unutar te Filozofije koje dolazi zajedno sa nekom od tehnika, nalazi se niz “pravila” koja bi se trebala poštovati kako bi čovjek izbjegao uticaju “nižih” Zakona i pobjegao pod Uticaj “viših” Zakona djelovanja i samim tim omogućio si Evolutivni Razvoj.

Samo onda kada Učenik Zna, jasno i precizno, zašto postoje neka Pravila, Zakoni, i određena Učenja tada može da upotrijebi to Znanje sa ciljem svog Oslobođenja od uticaja Zakona i Sila na ovom niovu. Bez toga on je obični sljedbenik, đak, vjernik ali ne i Učenik.
Kada se u Učeniku manifestuje određeni Zakon koji mu obezbjeđuje daljni napredak možemo govoriti o nekoj određenoj i Ispravnoj Kristalizaciji koja je potrebna kako bi neko napredovao.
Problem u ovom svemu jeste što su Gravitacioni Uticaji izuzetno jaki i vuku nas ka dole, zajedno sa masom oko nas. Imati ove Ideje koje daju Učenja ništa ne znači ako nema njihove primjene u svakodnevnim okolnostima. Ako više volite da tračate i svađate se od primjene Ezoteričnih Znanja to samo govori koji su Uticaji još uvijek u pitanju kod vas, i poslje nemojte kriviti ostale ako niste postigli određeni napredak koji ste htjeli da postignete. A vjerujte mi, ovo je slika i prilika svake Grupe, bila ona Spiritualna ili Ezoterična. Tek na mnogo višim niovima nema povređivanja ovog pravila i takve grupe su oslobođenje nižih elemenata koji ih vuku ka dole.
Naravno, njima vladaju neki drugi Zakoni koji omogućuju izolovanje iz Generalnih Zakona i samim tim manje trenja od kojeg niko nema koristi. Izolovati se od Generalnog Zakona ima malo drugačije osnove od one koji trenutno vladaju oko nas. To ne znači da će čovjek biti u potpunosti oslobođen, tjelesno ili Umno, od djelovanja tog Zakona. U stvari, pitanje je da li znate što je to Čovjek i što to znači biti Oslobođen, kao i na kom dijelu je to Oslobođen i što to praktično znači.
Ono što čujem i vidim oko sebe liči mi na bosanski lonac, a ne na jasna i precizna pojašnjenja. Klanjati se nekom guruu a da nemate pojma što radite ima nekoliko značenja, no niti jedno od njih ne znači da ste Učenik. Već samo zaluđenik koji ne razumije ništa od ovoga što smo ovdje pričali.
Povjerenje jeste bitno, sljediti određene principe jeste bitno, ali RAZUMJETI to sve što jeste i kako jeste, mnogo je bitnije od sljepog sljeđenja i citiranja spiritualnih ili Ezoteričnih citata.
Mi volimo da prisvajamo sve i svašta, ali ako imalo razumijemo djelovanje Univerzuma tada razumijemo da to nema nikekve veze sa nama Lično, tj. ne postoji nikakvo lično djelovanje, čak ni nas samih, a kamoli tih Zakona.

Nadam se da je za danas dosta. I da ćete moći ovo više puta prostudirati i naći primjere u svom svakodnevnom životu prateći Ideju izlaganja. Što će vam omogućiti malo bolje razumijevanje Zakona i Sila oko vas koji se pojavljuju u Učenjima ali i u svakodnevnom životu.
Nemojte biti ovca koja sljedi spiritualnost, koja dopušta da joj infatilni likovi ispiraju mozak, a koji ni sami nemaju pojma o Djelovanju Zakona Univerzuma. Bolje vam je da budete Lavovi koji su Sami i izvan krda spiritualnih ili religioznih ovaca, ali sa mogućnošću da od sebe nešto napravite. “Bolje je umrijeti u pokušaju da Sazrijete, razvijete Svijest tj. Sebe Same, nego ostavljati sluzav trag kao puž.” – to mi je jednom bilo rečeno, i mogu reći da mi je sada mnogo jasnije to što mi je rečeno jer mogu da vidim oko sebe što se zbiva. Ne posuđujem oči od onih koji tvrde da vide, već koristim svoje.
Nemojte ni vi.Komentari

Trenutno nema upisanih komentara.

Upis komentara

Potpišite se kao:Upišite riječ test ovdje
Ovaj kontrolni tekst je uveden da bi spriječili spam programe da automatski upisuju nepotrebne reklame.